releasemychild © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use
 release my child

 

"Jag visste inte hur vanligt det var att barn sitter fängslade. Ofta utan rättegång. Ofta torterade och misshandlade. Ofta utsatta för sexuella övergrepp. Mina ögon öppnades när min dotter flydde för sitt liv från ett krig och blev fängslad. Mitt barn är hemma nu. Men jag vill fortsätta att verka för att så många barn som möjligt får komma hem. Release all children."

Helena Benaouda

 

Fängslade barn

"Jag visste inte hur vanligt det var att barn sitter fängslade. Ofta utan rättegång. Ofta torterade och misshandlade. Ofta utsatta för sexuella övergrepp. Mina ögon öppnades när min dotter flydde för sitt liv från ett krig och blev fängslad. Mitt barn är hemma nu. Men jag vill fortsätta att verka för att så många barn som möjligt får komma hem. Release all children.". (Helena Benaouda mamma till Fia som var fängslad i Etiopien.)

"Mer än en miljon barn hålls fängslade – de flesta i väntan på rättegång för en mindre förseelse. Många får utstå vanvård, våld och sexuella övergrepp". ( Unicef 2005-12-14 i sitt pressmeddelande. )

"På många håll i världen sitter barn i fängelse under bedrövliga och omänskliga förhållanden. Arresteringar, interneringar och domar sker ofta godtyckligt och ibland till och med olagligt som ett resultat av utomrättsliga processer i polis- och militärmakter där inget civilt beskydd existerar. Det händer att man häktar barn som inte uppnått straffbar ålder och sätter dem i samma cell som vuxna där de riskerar att misshandlas." (Unicefs hemsida i januari 2006).

"En dag i fängelset - lika lång som ett år".Rapporten baserar sig på ett antal intervjuer med palestinska ungdomar på Västbanken under 18 år. I rapporten berättar de själva om grova rättighetskränkningar som de utsatts för i israeliska fängelser och militära arresteringsläger.

- De spottade på mitt ansikte, säger Odeh, 15 år, i rapporten. De sparkade och skrek på mig. Men jag kunde inte se dem. Jag hade fortfarande bindeln för ögonen."

Barn drabbas svårt i den väpnade konflikten
En stor rapport från Burundi.Poverty, isolation and ill-treatment. Juvenile justice inBurundi,  dokumenterar ett stort antal fall där barns grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter rutinmässigt och grovt har kränkts av både regeringens säkerhetstrupper som av väpnade politiska grupper.

Likaså visar rapporten på hur barn i fängelse utsätts för övergrepp och hur deras särskilt sårbara situation som minderåriga lämnar dem i händerna på plågoandar såväl bland fångvaktare som de vuxna fångarna. Ofta utsätts de för tortyr och de får rutinmässigt tillbringa lång tid i fängelse under mycket svåra förhållanden i gemensamhetsceller med vuxna utan rättegång eller tillgång på juridisk hjälp.

United States: Thousands of Children Sentenced to Life without Parole

National Study by Amnesty International and Human Rights Watch Finds Majority Face Life for First Offense (New York, October 12, 2005)—There are at least 2,225 child offenders serving life without parole (LWOP) sentences in U.S prisons for crimes committed before they were age 18, Human Rights Watch and Amnesty International said in a new joint report published today.

Australien fänslar barn, särskilt aboriginska barn Mer än 4000 asylsökande och båtflyktingar internerades. Ändringar av invandringslagarna hade till följd att flyktingars rättigheter inskränktes, och att den statliga människorättskommissionen förbjöds ta kontakt med internerade invandrare. Den fortsatta upprördheten över att barn fängslades samt över det stora antalet dödsfall i fängelse under oklara omständigheter ledde till att den av staten utnämnde ombudsmannen och andra statliga myndigheter inledde utredningar.

An account of mistreatment of girls and boys in Iraqi prisons:

“Undressing, blows and cold water” Internal UNICEF report: USA intern children for an indefinite time without legal processTwo different sources independently recorded the inhuman treatment  of imprisoned minors within the premises of the scandalous prison Abu Ghreib, according to REPORT MAINZ.

Samuel Provance, sergeant of the military secret service, and who was stationed at Abu Ghreib, in an exclusive interview with REPORT MAINZ reported that US interrogation specialists importuned a girl inside her cell. Military police did not intervene until the 15 to 16 year odl girl was half naked. According to Provance, a 16 year old boy was showered with water and then driven through the cold (night). Afterwards they “smeared” the boy “with mud” and presented him to his father who was prisoned as well. “After he saw his son in such condition his heart broke”, says Provance. “He cried and promised to tell everything he knew”.

A reporter with the Arab TV station Al-Jazeera, Suhaib Badr-Addin Al-Baz, himself prisoned for 74 days at Abu Ghreib, told REPORT MAINZ, how a 12 year old girl was knocked around by US soldiers. The Journalist was the first to inform about a prison camp for children. “When they brought me from the cell into the camp, there was an independent camp for children, young, below puberty. For sure there were hundreds of children in that camp.”

Leading Human Rights Groups Name 39 CIA “Disappeared” Detainees

(London and New York, June 7, 2007) -- In the most comprehensive accounting to date, six leading human rights organizations today published the names and details of 39 people who are believed to have been held in secret U.S. custody and whose current whereabouts remain unknown. The briefing paper also names relatives of suspects who were themselves detained in secret prisons, including children as young as seven. The 21-page briefing paper,Off the Record: U.S. Responsibility for Enforced Disappearances in the “War on Terror,”  reveals how suspects’ relatives, including wives and children as young as seven, have been held in secret detention. In September 2002, Khalid Sheikh Mohammed’s two young sons, aged seven and nine, were arrested. According to eyewitnesses, the two were held in an adult detention center for at least four months while U.S. agents questioned the children about their father’s whereabouts.
http://www.cageprisoners.com/downloads/Off_the_Record_Report.pdf 

 

Artikel 40 FNs barnkonvention

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.

2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt säkerställa att

(a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt då den begicks;

(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott skall ha åtminstone följande garantier:

(i) att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd;

(ii) att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare, och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar;

(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt biträde och, såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;

(iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldigt; att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda;

(v) att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till följd därav omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag;

(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk som används;

(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.

3. Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas för eller befinns skyldiga att ha begått brott och skall särskilt

(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder;

(b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för behandling av barn under denna ålder utan att använda domstolsförfarande, under förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras.

4. Olika åtgärder som t ex vård, ledning och före skrifter om tillsyn, rådgivning, övervakning, vård i fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning och andra alternativ till anstaltsvård skall finnas tillgängliga för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd och är rimligt både med hänsyn till deras personliga förhållanden och till brottet.

e-mail: info@releasemychild.se
.