releasemychild © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use
Uttalanden, medialänkar

 

Media

Konflikt den 24 mars 2007 Radioprogram om flyktingar från Somalia som skickades till koncentrationsläger i Etiopien. Däribland 12-13 barn,  bland dessa min dotter»
 

17-årig svenska släppt i natt 17-åriga Safia Benaouda från Stockholm som suttit fängslad på Afrikas Horn är fri. I natt fick hennes mamma plötsligt ett telefonsamtal från UD om att dottern satts på ett plan mot Sverige. SVD 28/3

 

UD:s agerande i fallet med fängslade svenskar i Etiopien

Ur Riksdagens protokoll 2006/07:60 Onsdagen den 14 april 07

Fråga från riksdagsmannen MEHMET KAPLAN (mp)

Fru talman! Min fråga riktas till utrikesminister Carl Bildt. Sedan början av februari har fyra personer från Sverige hållits i ett militärfängelse i Addis Abeba i Etiopien – ett militärfängelse som man dessutom befarar ingår i det nätverk av hemliga fängelser som USA använder för att kunna hålla personer fångna och kunna förhöra dem utan omvärldens insyn. Inga anklagelser har riktats mot de här personerna, och de vet inte vad de är misstänkta för.  

Fram till för en månad sedan hävdade UD att man inte hade någon aning om vilka dessa personer var och var de hölls. Men senare har det framkommit att UD faktiskt redan i slutet av januari visste det, utan att låta de anhöriga få veta något.  Vad håller UD på med, och vad avser utrikesministern att göra åt detta? 

 

Svar från Utrikesminister CARL BILDT (m)

Fru talman! Utrikesförvaltningen håller i sedvanlig ordning på med mycket. När det gäller ärenden som dessa är det nog viktigt av hänsyn till de personer som det handlar om att man kan hantera ärendena med en rätt betydande sekretess. 

Jag kan försäkra att vi har haft en mycket hög verksamhetsnivå när det gäller kontakter med personerna i fråga, när vi har kunnat lokalisera dem – med de berörda myndigheter som kan finnas, med advokater i förekommande fall och, i ett av fallen, med en 17-årig flicka som vi fann vara gravid. Med henne etablerade vi mycket tidigt via olika kanaler kontakt och kunde sedan genom särskild diplomati se till att hon kunde komma till Sverige.  

I de övriga fallen fortsätter, det kan jag försäkra frågeställaren om, verksamheten med en betydande intensitet. Det ligger dessvärre i sakens natur att det är mycket bestämda begränsningar

 

MEHMET KAPLAN (mp)

Fru talman! Tack, utrikesminister Bildt! Av de olika kanaler som här nämns om är en säkert Säpo.  

I helgen framkom i ett program i Sveriges Radio att Säpo har utövat utpressning mot anhöriga till dem som hålls fängslade. Detta är väldigt anmärkningsvärt. Det kan vara av typen ”ange dina landsmän så fixar vi loss din bror”. 

En annan sak som utrikesministern har på sitt bord är detta med varför krishanteringen här hemma inte har fungerat när det gäller dessa fall. Varför har inte de anhöriga från första början informerats om att det har samordnats när det gäller informationen till dessa personer – mödrar och fäder – och kanske framför allt när det gäller att kunna ge dem en grund så att oron kanske inte behöver vara på den höga nivå som varit fallet?  

Jag hoppas att utrikesministern också i fortsättningen håller en hög beredskap när det gäller detta ärende. 

 

Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Jag skulle inte säga att vi inte ska vara oroliga. Det ska vi vara i sådana här fall.  

Vi har löpande konsulärt tillträde till de här personerna, senast i torsdags – om jag är rätt underrättad. Det har i ett tidigare skede varit kontakter med de anhöriga, och det har varit kontakter med de anhörigas advokat så det har löpande varit kontakter av olika slag. 

Det är riktigt som påpekas, att vi i ett visst skede har utnyttjat en möjlighet som fanns via Säkerhetspolisen att få konsulärt tillträde till ett antal av personerna, till tre av dem. 

Det är så – om jag får göra den lite allmänna utvikningen – att varje sådant här fall är speciellt. Varje fall kräver sina speciella insatser. Ibland kan det vara en Urban Ahlin som gör en förtjänstfull insats. Ibland kan det vara så att Säkerhetspolisen har kontakter som vi i övrigt inte har. Vi kommer att utnyttja alla de kontakter och alla de möjligheter som finns i konsulära fall som detta. Urban Ahlin eller Säkerhetspolisen, alla ska de ha ett tack för den hjälp som de ger.

 

Frihetsberövad svenska åter hemma från Etiopien

Med anledning av det stora medieintresse för frågan om frihetsberövade svenskar i anslutning till konflikten i Somalia, vill Utrikesdepartementet meddela följande:

Den minderåriga flicka som suttit frihetsberövad i Etiopien har i dag kunnat återvända till Sverige. UD och ambassaderna i regionen har arbetat intensivt med hennes fall. Hon kommer i dag att återförenas med sin familj. Det finns inga brottsmisstankar mot henne.

De tre andra svenskar som frihetsberövades i samband med Somaliakonflikten har också besökts.

Säkerhetspolisen har varit UD behjälpligt i detta ärende.

Ambassaden kommer gentemot etiopiska myndigheter att verka för att de frihetsberövades rättigheter tillgodoses och att deras fall hanteras i en ordinarie rättsprocess.

UD lämnar för närvarande inte några ytterligare kommentarer.

Skriftlig fråga, Riksdagen 2006/07:702, den 21 februari

Fråga 2006/07:702 Svenska medborgare fängslade i Etiopien av Kalle Larsson (v) till utrikesminister Carl Bildt (m)

I december 2006 gick etiopiska trupper över gränsen till Somalia. Därmed kränkte man i strid med folkrätten etiopiskt territorium. I dag framkommer det uppgifter i medierna att svenskar fängslats i Somalia, anklagade för att ha stridit för den somaliska sidan som brukar benämnas de islamiska domstolarna. Den svenska ambassadören i Nairobi bekräftar uppgifterna och att inget åtal väckts mot dessa personer som betraktas som ”illegala kombatanter”, ett begrepp som står i strid med internationell rätt. Sverige borde omedelbart agera för att klargöra om svenska medborgare gripits i Somalia och vidta nödvändiga åtgärder för att dessa ska garanteras sina fullständiga mänskliga rättigheter och det skydd svenska medborgare äger rätt till.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt: Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att klargöra om det finns svenska medborgare som i strid med internationell rätt arresterats i Somalia och för att dessa ska garanteras sina mänskliga rättigheter?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:702 den 28 februari

Svar på frågorna 2006/07:680 Insatser för svenska medborgare i Somalia, 2006/07:702 Svenska medborgare fängslade i Etiopien

Utrikesminister Carl Bildt: Kalle Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att klargöra om det finns svenska medborgare som i strid med internationell rätt arresterats i Somalia och för att dessa ska garanteras sina mänskliga rättigheter. Carina Hägg har frågat mig vilka insatser jag avser att göra för berörda svenska medborgare i Somalia.

Jag besvarar båda frågorna i ett gemensamt svar. Jag har tidigare haft anledning att tala om de ansträngningar som UD gör för att få klarhet i de uppgifter som gör gällande att svenskar har gripits på Afrikas horn, i Somalia eller i grannländerna. Svenska pass har upphittats där strider har förekommit, och det har också gjorts gällande att svenskar sitter fängslade.

Men trots stora ansträngningar, både från våra ambassader och från UD i Stockholm, har vi ännu inte fått officiellt bekräftat att svenska medborgare sitter fängslade, och var de i så fall sitter. De uppgifter vi får in är fortfarande motstridiga. I några fall är uppgifterna ganska konkreta, i andra mycket svävande. Och några bekräftelser har vi alltså inte.

Men Kalle Larsson och Carina Hägg kan vara förvissade om att vi kommer att fortsätta våra ansträngningar. Vi talar med alla relevanta aktörer i regionen och självfallet tar vi också hjälp i EU-kretsen. Flera andra EU-länder undersöker liknande uppgifter om sina medborgare.

Olika medieuppgifter har gjort gällande att svenska medborgare hålls fängslade eftersom de skulle vara "illegala kombattanter". Jag har tidigare betonat att ett svenskt medborgarskap aldrig får missförstås som en fribiljett till att ägna sig åt terrorismförberedelser eller annan internationell brottslighet. Det är självklart. Sverige har konsekvent intagit linjen att tillfångatagna personer antingen är att se som civila eller som kombattanter. De ska behandlas i enlighet med de rättigheter de åtnjuter enligt folkrätten. Vi har aldrig accepterat en tredje kategori, där man mister sina rättigheter för att man hamnar mellan stolarna.

Vad gäller Somalia, och våra möjligheter att bistå svenskar där, kan man notera att det svåra säkerhetsläget i landet har varit känt under lång tid. UD har avrått från alla resor till Somalia ända sedan i maj 2006. När vi i december såg att krisen riskerade att urarta i en väpnad konflikt uppmanade vi också svenska medborgare som vistades där att lämna landet.

I likhet med övriga EU-länder saknar Sverige ambassad i Somalia. Vi saknar alltså grundläggande logistiska och praktiska förutsättningar för att agera på plats. Övriga EU har gjort samma bedömning. Inget EU-land erbjuder i dag konsulär hjälp inne i Somalia. 

Utrikesdepartementet kommer att fortsätta att söka klarhet i uppgifterna om tillfångatagna svenskar

 

Mera media

 

 FÖRSVUNNA. I hemliga militära fångtransporter har svenskar förts från Kenya till Somalia och vidare till Etiopien. En brittisk rapport talar om tortyr och övergrepp. SVD

• Svenskarnas advokat Björn Hurtig skriver i Aftonbladet den 28 april,  läs >

HEMLIGA FÄNGELSER I NY SKEPNAD Konflikt 12 maj om antiterrorkrig på entreprenad med utlokaliserat ansvar för tortyr  "No one really cares what happens to these people. If they are not americans - i dont care."   Michael Scheuer

Fakta om Etiopien:

Övergrepp mot enskilda från polis och andra myndigheter. Mord, tortyr av fångar.

Allmänna fakta om Etiopien

Europaparlamentets resolution om Etiopien

Mänskliga rättigheter i Etiopien

Källor: UD,
Amnesty, Human Rights Watch. Wikipedia, Europaparlamentets protokoll

Fakta om Kenya:

Sexuellt våld mot kvinnor och barn i fängelser vanligt. Tortyr vanlig förhörsmetod.

Allmänna fakta om Kenya.

Sverige bistår Kenya. Vikten av fattigdomsbekämpning och demokrati och mänskliga rättigheterb etonas 

 Fakta om Somalia

Nationellt rättssystem saknas. Godtyckliga arresteringar och dödsstraff.

Almänna fakta om Somalia

___________________

CAGEPRISONERS PRESS RELEASE   1st May 2007

 

Cageprisoner's report, Inside Africa's War on Terror, released today reveals the extent of detentions that have been taking place in the Horn of Africa.

 

 The rendition of detainees between Kenya, Somalia and Ethiopia already exposed through the work of human rights organisations has only served to show part of the problem that is taking place in the region.

 

 According to spokesman for Cageprisoners and former Guantanamo Bay detainee, Moazzam Begg,

 

 "Cageprisoners is alarmed by Guantánamo-style prisons being set up and utilised in the Horn of Africa after documenting a series of abductions in which men, women and even children were unlawfully detained. The seizure of civilians, the usage of converted metal shipping containers as holding cells and summary court hearings used to charge those rendered to Ethiopia as "illegal combatants" bears particular resonance with the notorious "processes"  established and practiced in Guantánamo Bay.²

 

 What is particularly harrowing about these detentions though, is the extent to which there has been foreign involvement in the detention and interrogation process, but further in the torture that has taken place. Released detainee, Safia Benaouda states,

 

 "...the torture was clearly being planned and orchestrated by the Americans or other western interrogators, as it was only them who were doing any of the interrogations. It was only westerners who were interrogating me while I was in Ethiopia and according to all the info i got from others who were interrogated, it was only westerners interrogating them too, never Ethiopian.²

 

 Any semblance of international humanitarian law and human rights law has been refused to those that have been detained and again the War on Terror has placed detention without due process above protecting the rights of men, women and children.  Read the whole report here>>>

Ghost Plane: The True Story of the CIA Torture Program.

British journalist Stephen Grey helped expose the Bush administration’s secret CIA rendition flights. He joins us to talk about his new book, “Ghost Plane: The True Story of the CIA Torture Program Read more>>>

e-post:info@releasemychild.se